VideoTube 是一款自适应视频门户杂志 wordpress主题。主题特点:自适应,轻松嵌入视频,自动缩略图,自托管视频,用户提交视频,页面搭建,6个颜色,10个首页变化,13个自定义小工具,简码,演示数据和说明文档等

VideoTube wordpress主题演示地址:

演示地址

VideoTube v2.2.8 wordpress 主题下载地址:

百度网盘免费下载 密码:gh99

VideoTube v2.2.6 wordpress 主题下载地址:

百度网盘免费下载

VideoTube v2.2 wordpress 主题下载地址:

百度网盘免费下载

VideoTube v1.3.4.3 wordpress 主题下载地址:[官方完整正版][文件大小:24.69 MB]

百度网盘免费下载

VideoTube v1.1 wordpress 主题下载地址:[官方完整正版][文件大小:9.66 MB]

百度网盘免费下载

如果以上网盘下载地址失效,请试试备用下载:备用下载