Quadrum WordPress主题是一个新闻杂志主题,特点:响应式布局,横幅广告系统,无限首页样式,无限侧边栏,相册系统,博客系统,9个自定义小工具,简码支持,侧边栏创建,Mega 菜单,提供演示和说明文档等。

Quadrum WordPress主题演示地址:

演示地址

Quadrum v1.1.9 WordPress主题下载地址:

百度网盘免费下载地址

Quadrum v1.1.6 WordPress主题下载地址:[完整版][大小 31.72 MB]

百度网盘免费下载地址

Quadrum v1.0.4 WordPress主题下载地址:[完整版][大小 23.6 MB]

Quadrum v1.0.4 WordPress主题免费下载地址

如果以上网盘下载地址失效,请试试备用下载:备用下载