Hot Topix WordPress主题,是一个杂志主题。 特点:自适应设计,视网膜屏支持,分类页面推荐文章,文章和页面幻灯片支持 ,5个不同的广告单元,拖拽首页,5个小工具,无限颜色,11个自定义小工具等。

Hot Topix WordPress主题演示地址:

演示地址

Hot Topix v2.9.1 WordPress主题下载地址:

百度网盘免费下载地址

Hot Topix v2.1 WordPress主题下载地址[完整正版][文件大小:2.86 MB]:

Hot Topix v2.1 WordPress主题免费下载地址 百度网盘

Hot Topix v1.0.5 WordPress主题下载地址[完整正版][文件大小:2.1 MB]:

Hot Topix v1.0.5 WordPress主题免费下载地址

Hot Topix v1.03 WordPress主题下载地址[完整正版][文件大小:979 KB]:

Hot Topix v1.03 WordPress主题免费下载地址