Hazel WordPress主题是一款多用途创意主题,特点:自适应,视差滑块,无限头部和标题区域布局,自定义Mega 菜单,左菜单,全屏菜单,置顶内容菜单,视频背景,置顶头部,博客瀑布流布局,平滑滚动,Retina 支持,简码,SEO,WPML支持,个文章格式,提供演示数据和说明文档等。

Hazel WordPress主题演示地址:

演示地址

Hazel v2.8 WordPress主题下载地址:

百度网盘下载地址

Hazel v2.4 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:35.43 MB]

百度网盘下载地址

Hazel v2.2 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:34.57 MB]

百度网盘下载地址

Hazel v2.0 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:34.78 MB]

百度网盘下载地址