Tisson WordPress主题,是一款时尚多用途主题,主题特点:Revolution 幻灯片,拖拽页面布局与搭建,高级主题选项面板,WPML 和子主题支持,简码生成器,SEO,预置9个首页布局,无限侧边栏,9个自定义小工具,自适应各种设备和视网膜支持等。

Tisson wordpress主题模板演示地址:

演示地址

Tisson v1.2.5 wordpress主题模板下载地址:

百度网盘免费下载地址

Tisson v1.0.4 wordpress主题模板下载地址[大小:8.8 MB][完整正版]:

Tisson v1.0.4 wordpress主题模板免费下载